Prohlášení o osobních údajích

Jsme si vědomi významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Osobními údaji, které firma i2M, s. r. o. zpracovává jsou jméno, příjmení, e-mail a telefon. Tyto osobní údaje zpracovávají pouze zaměstnanci firmy, popřípadě zpracovatelská firma a jsou využity pouze pro zasílání marketingových sdělení firmy i2M a pozvánek na PRO VÝROBA Tour. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu neurčitou.

Kdykoli písemně na adrese správce můžete požádat o ukončení zpracování uvedených údajů, vyjma údajů, které správce musí zpracovávat ze zákonných důvodů po nezbytně nutnou dobu, případně za účelem plnění povinnosti správce či příjemce osobních údajů. Správce je oprávněn předat osobní údaje zpracovateli dle § 6 zák. č. 101/2000 Sb.

Máte právo na přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, právo na opravu těchto osobních údajů (zejména jsou-li chybné nebo neúplné), jakož i právo žádat (a to v souladu s § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění) u společnosti i2M vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu, především máte-li za to, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

Jste si vědomi svých práv podle §11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“). Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán. Jste informováni o tom, že můžete požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů a správce případně správcem pověřený zpracovatel, je povinen Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Správce údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce či příjemce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce o vysvětlení; dále můžete požadovat, aby správce odstranil či zajistil odstranění u příjemce takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude Vaše žádost podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce údajů této žádosti, máte právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem. Postup podle věty první nevylučuje, abyste se obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

i2m
i2M, s. r. o.
Náves Svobody 29
779 00 Olomouc

IČ: 61504807
DIČ: CZ61504807

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 54911

Vyplněné osobní údaje budou zpracovány firmou i2M, s. r. o. za účelem zodpovězení Vašeho dotazu a budou uchovány pouze po dobu nezbytnou pro komunikaci. Prohlášení o osobních údajích

Omlouváme se, ale nepodařilo se nám odeslat Vaši zprávu.
Vždy nás ale můžete kontaktovat na emailu info@i2m.cz.