Poradenství

Hledáte nezávislý pohled zvenčí, který vám umožní lépe pochopit situaci, ve které se nacházíte? Potřebujete pojmenovat a zvládnout největší rizika a nemáte praktické zkušenosti s uplatněním nových konceptů?

Musíte zlepšit finanční situaci, zredukovat náklady a neohrozit přitom své podnikání? Nebo potřebujete odstranit bariéry výkonnosti a cílevědomě rozvíjet firemní kulturu na podporu budování konkurenčních výhod?

Naším základním přístupem je tzv. procesní poradenství - kombinace poradenství a výcviku.

„Nedáváme ryby, dáváme sítě a učíme naše klienty chytat daleko větší ryby.“

Nabízíme pomoc (nejen) v těchto situacích

Strategie dalšího rozvoje

Potřeba aktualizovat strategii a připravit se na další rozvoj

 1. Akcionář nebyl spokojen s rozvojem firmy a výhledem na příští roky
 2. Firmě se zatím daří, je silně závislá na jednom velkém zákazníkovi a hrozí ji ztráta 30 až 50% tržeb
 3. Nově jmenovaný generální ředitel potřebuje předložit představenstvu smysluplnou strategii rozvoje
Jak takové situace řešíme?

Vytipování nových obchodních příležitostí k růstu

 1. Firma podcenila inovační proces a hledá nové příležitosti
 2. Je třeba kompetentně rozpracovat inovační náměty a vybrat nejperspektivnější
 3. Strategie definovala perspektivní oblasti podnikání a firma neví, jak se v nich prosadit
Jak takové situace řešíme?

Vyhodnocení investičních příležitostí a příprava jejich financování

 1. Majitelé přichází s nápadem na investici a chtějí posoudit její smysluplnost
 2. Je třeba posoudit návratnost a rizika spojená s alternativními investičními příležitostmi
 3. Je třeba rozhodnot do jakých technologií a výrobních prostředků investovat
 4. Je třeba oslovit banky a investory a zpracovat byznys plán
Jak takové situace řešíme?

Krizová situace způsobená ztrátou zákazníků a pozice na trhu

 1. Vstupem nové konkurence a díky politické situaci došlo k propadu trhu a firma potřebuje rychle najít nová odbytiště a cesty pro proniknutí na trhy.
 2. Je třeba změnit způsobilosti firmy a čelit působení nových konkurentů a substitutů.
 3. Zákazníci zásadně změnili své požadavky.
Kontaktujte nás

Vnímaná potřeba inovovat byznys model

 1. Firma má prodejný produkt, ale nedaří se ho prodávat v potřebném objemu a cenách.
 2. Nový produkt se nedaří prosadit na trh pomocí současných prodejních kanálů a byznys modelů.
Kontaktujte nás

Vytipování partnerů pro expanzi a kandidátů na převzetí

 1. Firma chce expandovat na nové trhy a uvažuje o koupi lokálního partnera.
 2. Ze strategie vznikl požadavek na rychlé osvojení nových klíčových způsobnilostí a je třeba rychle najít vhodné kandidáty na převzení.
 3. Je nutné posoudit rizika a vybrat pro rozhodování představenstva z navržených kandidátů toho nejvhodnějšího.
Kontaktujte nás

Strategická optimalizace provozu po fúzi a akvizici

 1. Je třeba rychle nastavit procesy a odpovědnosti po fúzi nebo akvizici včetně redukce stavu zaměstnanců.
 2. Je nutné rychle aktualizovat strategii nové skupiny firem, ošetřit největší rizika a zabránit neśpěchu fúze nebo akvizice.
 3. Jsou obrovské problémy plynoucí z rozdílnosti kultur - fúze a akvizice neplní svůj účel.
Kontaktujte nás

Problémy s výkonností

Vysoké výrobní náklady způsobují ztrátu zákazníků a neúspěšnost nabídek

 1. Dlouhodobí zákaznici odcházejí ke konkurentům s nižší cenou.
 2. Výrazně stoupla neúspěšnost nabídek a obchodníci mají problém naplnit plán
 3. Dramaticky se změnili ceny vstupů i cena práce a hrozí ztráty celých obchodních segmentů
Kontaktujte nás

Nedostatečná výrobní kapacita k pokrytí poptávky

 1. Firma získala velké množství zakázek a má problém s jejich realizací.
 2. Investiční náklady na nové výkonnější technoogie by ohrozily ekonomiku zakázek
 3. Jediná reálná cesta, jak realizovat velký nárůst zakázek v požadovaných termínech , je výrazné zvýšení průchodnosti vlastní výroby a efektivní doplnění kooperací
Kontaktujte nás

Nízká efektivita práce (ve srovnání s konkurencí)

 1. Firma má ve srovnání s konkurenty výrazně nižší přidanou hodnotu na pracovníka.
 2. Termíny realizace zakázek ze strany konkurentů jsou výrazně kratší.
 3. Konkurenti realizují podobné objemy zakázek s výrazně nižším počtem pracovníků.
Jak takové situace řešíme?

Štíhlá výroba a štíhlý podnik

 1. Zahraniční majitel požaduje rychlé zavedení prvků štíhlé výroby do praxe firmy
 2. Existují velké rezervy ve srovnání s výkonem nejlepších konkurentů a firma potřebuje zlepšit svoji konkurenceschopnost
 3. Vedeni firmy cítí, že další vyšší úroveň uplatnění metod štíhlé výroby a další budování štíhlé firmy je nezbytné pro udržení pozic na trhu.
Jak takové situace řešíme?

Snížení ziskovosti konkrétních produktů nebo služeb

 1. Ztrátovost řady tržních segmentů – propad výsledků firmy
 2. Změny sortimentu a objemů tržeb v segmentech způsobují propad výsledků firmy
 3. Přesto, že rostou tržby, se výsledky hospodaření propadají.
Kontaktujte nás

Potřeba zásadně inovovat procesy a produkty a posílit tak konkurenční pozici firmy

 1. Firma pociťuje ztráty na trzích díky nedostatečně atraktivní nabídce produktů a služeb
 2. Zlepšování nepřináší potřebné efekty a je třeba zásadně inovovat procesy, zvýšit výrazně jejich efektivitu a dodat produktům nové vlastnosti
 3. Inovační proces nepřináší nové produkty a služby, které by dlouhodobě zajistily potřebné objemy tržeb

Přejete si dělat správné inovace správně?

Kontaktujte nás

Potřeba zásadně snížit výrobní náklady již zavedených výrobků - Design for Cost

 1. Aby byly zavedené produkty prodejné a ziskové je třeba snížit o 20% celkové náklady
 2. Firma chce prodloužit životnost úspěšného produktu na trhu a rozhodla se zásadně snížit celkové náklady i změnou jeho konstrukce při zachování všech užitných vlastností.
 3. Výsledky START-UPu jsou technicky skvělé , ale je třeba snížit o 20 až 30 % výrobní náklady oproti prototypu.

Začněte používat sadu technik a nástrojů pro Design for Cost.

Kontaktujte nás

Manažerský reporting

Nastavení efektivního reportingu pro operativní řízení i řízení realizace strategie

 1. Používaný reporting nevyhovuje, je zbytečně rozsáhlý a neobsahuje informace nezbytné pro rozvoj řízení.
 2. Majitelé, představenstvo nebo dozorčí rada si vyžádá nové nastavení reportingu.
 3. Jsou k dispozici nové informace a proces realizace strategie si vyžádá řízení podle nových parametrů.
Kontaktujte nás

Průmyslový a procesní audit s návrhem optimálních kroků pro zlepšení výkonnosti

 1. Ředitel nebo majitelé firmy cítí potřebu provést významné změny a chtějí získat praktický názor na to co a jak dělat.
 2. Naše firma se uchází o zakázku a provede Průmyslový a procesní audit, aby velmi kompetentně sestavila nabídku na míru.
 3. Firma si chce ověřit efekty provedených změn a získat "kuchařku" pro další optimální postup.
Jak takové situace řešíme?

Zavedení normování výkonu a měření výkonnosti

 1. Mateřská firma nařídí české nebo slovenské pobočce zavést normování pomocí REFA nebo MOST
 2. Firma v minulosti zrušila normovače a nyní cítí naléhavou potřebu řešit kapacitní problémy ve výrobě, aktualizovat normy a vyškolit nové lidi.
 3. Systém tvorby norem je zastaralý a je třeba zásadně zvýšit úroveň normování a využít ho i k optimalizaci technologických postupů a zlepšení organizace pracovišť.
Jak takové situace řešíme?

Stanovení skutečné ziskovosti konkrétních produktů a služeb

 1. Firma má sice vlastní informační systém, ale neví spolehlivě za kolik a s jakou ziskovostí realizuje své produkty a služby
 2. Je nutné revidovat nespolehlivé kalkulace a dát obchodníkům kvalitní podklady pro tvorbu nabídek.
 3. Aktualizace strategie si vyžaduje vytvořit spolehlivý současný nákladový model firmy
 4. Firmě se daří zvyšovat obrat, ale ekonomické výsledky se zhoršují
 5. Firma se dostala do krizové situalce a je třeba rychle a spolehlivě určit nákladovost a ziskovost současných produktů pro stanovení rychlých kroků k řešení krize.

Uplatňujeme vlastní originální koncept MILEGO na míru situaci a stavu informací ve firmě.

Kontaktujte nás

Rozvoj lidí

Zvýšení schopnosti zaměstnanců podílet se na zvyšování výkonnosti firmy

 1. Zaměstnanci vnímají málo svoji celofiremní roli
 2. Každý si dělá "svoji práci" a za chyby může management
 3. Zaměstnanci neumějí identifikovat plýtvání a neznají metodiku, jak je odstanit
Jak takové situace řešíme?

Potřeba navrhnout a realizovat optimální způsob vzdělávání a rozvoje lidí pro zvýšení výkonnosti

 1. Lidé ve firmách často bývají "přeškoleni"
 2. Nové znalosti ale málo využívají na rozvoj procesů a posílení výkonnosti firmy
 3. Znalosti ještě neznamenají to, že je zaměstnanci budou umět prakticky využít
Jak takové situace řešíme?

Změna firemní kultury a odstranění bariér výkonnosti

 1. Zaměstanaci pracují ve svých útvarech na svých problémech
 2. Ve firmě jsou bariéry mezi jednotlivými útvary
 3. Lidé si neuvědomují procesní uspořádání firmy a nutnost vkládat veškerou energii na posílení výkonnosti a zvýšení konkurenceschpnosti
Jak takové situace řešíme?

Personální audit, kompetenční model

 1. Lidé jsou "umístěni" v útvarech a nechápou význam procesů
 2. Nebývají stanoveny jasné požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců
 3. Firmy namají kopmpetenční matice a matice zastupitelnosti
Jak takové situace řešíme?

Zvýšení efektivity motivačního systému a odměňování zaměstnanců

 1. Firmy nemají dobře nastavený systém motivace
 2. Zaměstnanci jsou málo zainteresovaní na výkonnosti a výsledcích firmy
 3. Zaměstnanci jsou přesvědčeni, že za vše špatné mohou manažeři
Jak takové situace řešíme?
i2m
i2M, s. r. o.
Náves Svobody 29
779 00 Olomouc

IČ: 61504807
DIČ: CZ61504807

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 54911

Vyplněné osobní údaje budou zpracovány firmou i2M, s. r. o. za účelem zodpovězení Vašeho dotazu a budou uchovány pouze po dobu nezbytnou pro komunikaci. Prohlášení o osobních údajích

Omlouváme se, ale nepodařilo se nám odeslat Vaši zprávu.
Vždy nás ale můžete kontaktovat na emailu info@i2m.cz.